Website Duyuru
İlk sipariş'de yuzde20 kuponu kodu ile %20 indirimden yararlan.
Tüm Hosting Paketlerinde NET %30 İndirim! Paketleri Hemen İncelemek İçin TIKLAYIN !
Sanal Sunucu Paketlerinde 10 AY Öde 12 AY Kullan Fırsatı İçin Hemen TIKLAYIN !
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında
EgemenHosting İnternet Teknolojileri . olarak, EgemenHosting sitemizi ziyaret eden ve
sağladığı hizmetlerden faydalanan siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerini
Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında korumak en büyük önceliklerimizdendir.
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyad, TC kimlik
numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), 5809 Sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma
Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup;
ilgili mevzuat gereğince şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla,
uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri
almaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
KVKK madde 4 uyarınca:
1. Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara
uygun olarak işlenebilir.
2. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
o Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
o Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
o Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
o İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
o İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme.
Kişisel verileriniz, EgemenHosting tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete
bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan
yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve
benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. EgemenHosting
’in ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece oluşturularak ve
güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, internet sitemizi ziyaret
ettiğinizde, EgemenHosting’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara
katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kayıt altına alınan kişisel verileriniz; alan adı tescili, lisans tescili, SSL tescili ve
benzeri hizmetler için, 3. Parti firmalar, kurum ve kuruluşlar; sunucu hizmetlerinde
kullanılan hizmet ve lisanslara bağlı olarak yazılımların üretici firmaları, ödeme ve
tahsilat hizmetleri için banka veya kredi kartı kuruluşları, eposta gönderim hizmeti
sağlayan 3. parti eposta gönderim firmaları, faturalama ve muhasebe işlemleri için efatura, e-arşiv ve benzeri elektronik belge işleyen firmalar ve kurumlar, kullanıcı
deneyimlerinin ölçülebilmesi ve pazarlama çalışmalarının yapılabilmesi için 3. Parti
istatistik ve analiz firmaları ve yasal merciler ile gerekli ölçüde paylaşılmaktadır.
Toplanan kişisel verileriniz; EgemenHosting tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden
sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması,
EgemenHosting tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, EgemenHosting
’in ve EgemenHosting ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini, EgemenHosting’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla,
kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen
amaçlar doğrultusunda EgemenHosting tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin
belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda EgemenHosting’in sözleşme
ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi
gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5.
ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu
metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan
Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen
yöntemlerle EgemenHosting’e iletmeniz durumunda, EgemenHosting talebin niteliğine
göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, EgemenHosting
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen
haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
belirlediği diğer yöntemlerle EgemenHosting’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma
Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı
Kanun gereğince, yazılı olarak EgemenHosting’e iletmeniz gerekmektedir